Kulak Çınlaması

Alimler Kulak Çınlamasını uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere ayırmışlar, hayır ve şer-den neye delâlet ettiğini beyan etmişler ve bildirmişlerdir. Her ne zaman olursa olsun kulağı çınlayan kişi derhal; (Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme innî es’elüke küllelhayri ve eûzû bike min küllişşerri.) Demek lâzımdır demişler. Pazar günü: Kulağı çınlayan kimse büyüklerden faide görür. Pazar gecesi: Kulak çınlaması büyük bir sevince, büyük bir sürura, delâlet eder. Pazartesi günü: Kulağı çınlayan kimse yolculuğa gider ve az-çok eline mal geçer. Pazartesi gecesi: Kulak çınlar ise,keder, ağrı, sızı ve meşakkate işarettir. Salı günü: Zarar ve ziyan görmeye, elinden malın gitmesine, renç yani ağrı ve sızıya işarettir. Salı gecesi: Sahibi olan zâtın ümidine nâil olacağına, işarettir ve çok iyidir. Çarşamba günü: Fâide ve kâr hasıl olmasına, hasmına galip gelmeye, arzu ettiği şeye vâsıl olmasına, hısım ve akrabadan veyahut büyüklerden yardım ve muavenet görmeye delâlet eder. Çarşamba gecesi: kulağı çınlayan kimse bir sebeple pek ziyade kederli, pek çok üzüntülü olur, hiç iyiliğe delâlet etmez. Perşembe günü: Ana ve babasından, hısım ve akrabasından, büyüklerden velhâsıl ümid etmediği ve hesaba katmadığı veyahut hiç ümid etmediği yerden fâide görür, sevinir ve mesrur olur. Perşembe gecesi: Kavga ve nizâa, can sıkılacak şeylere, zarar ve ziyana ve müşkilâta delâlet eder. Cuma günü kulağı çınlayan kimseye bir zarar ve ziyan hâsıl olur, üzülecek ve müteessir olacak bir haber alır yahut keder ve endişe verecek bir hâl vâki olur. Cuma gecesi: Kulak çınlaması çok iyidir. Ümit ve maksadı hâsıl olur. Gam ve kederi varsa gider, eline mal geçer mesrur olmaya sebeb olacak haber alır, sevinir ve mutlu olur. Cumartesi günü: Kulağı çınlayan kimsenin ümid etmediği yerden eline mal ve para geçer iyi haber alır, kâr ve kisbi artar, velhasıl her ne suretle olursa olsun sevinç ve mesrûr olmaya delâlet eder. Cumartesi gecesi: Kulağı çınlayan kimsenin elinden mal çıkar, zarar ve hasara uğrar ümid ettiği şeyden mahrum kalır.

images-7

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir