Duâlar Faziletleri

DUA

Dua lügatte istemek,çağırmak,yalvarmak gibi manalar ifade eder.Istılahi olarak ise ”İnsanın zaaf ve ihtiyacını görüp,her şeye gücü yeten Allahü Teala’ya yalvarması, ve halini arz etmesi,isteklerini bildirmesidir.

Allahü Teala buyuruyor ki:
”Resülüm de ki: Duanız olmasa idi,Rabbim size değer verir miydi?”[Furkan Suresi,77]
”Kullarım , sana Benden (kendilerine yakın veya uzak oluşumdan) sorduklarında (Sen onlara de ki) şüphesiz Ben çok yakınım,Bana dua ettiğinde,dua edenin duasını kabul ederim.” [Bakara Suresi,186]

ÇEŞİTLİ DUALAR

1-Her Türlü Ağrılar İçin Okunacak Duâ:

Her kim elini ağrı olan yere koyar,tam bir itikat ile Fatiha suresini okur ve:
{Allahümme ezhib anni süe mâ acidü}
” Allahım! Benden bulunan her türlü kötü şeyi gider” duâsını 7 kere tekrar ederse Allahın izni ile şifa bulur.

2-Baş Ağrısına Karşı Okunacak Duâ:

Şiddetli baş ağrısı ve ateşi olan kimse sağ elini başına koyar ve 7 kere bu duâ yı okur :
{Bismillahil kebir.Neuzü billahil azimi min şerri ırkın na’âr.Ve min şerri harrin nâr}

”Büyük Allah’ın adıyla,zonklayan her damarın şerrinden ve cehennem ateşinin hararetinin şerrinden yüce Allah’a sığınırız.”

3-Bekârlıktan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ:

*Her gün güneş doğmadan önce 489 kere {Yâ Fettah} zikrine devam eden bekârlar, en kısa zamanda evlenirler.
*Cuma ezanı vakti 1062 kere { Yâ Bâis } ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır.

4-Beladan Korunmak İçin Duâ:

Resulullah Efendimiz buyurdu: ”Her kim sabahladığında ve akşamladında 7 kere:
{Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşil Azim}

”Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur,ancak O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabb’isidir”
derse bunu Alllahü Teala’ya tam güvenerek veya tam güvenmeyi beceremeden de dese, Allahü Teala onyn dünya ve ahiret hususundaki bütün sıkıntılarına kâfidir.”

5-Borcu Olup Ödeyemeyenlerin ve Borcu Rahatlıkla Ödeyebilmesi İçin Okunacak Duâ:

H.z Aişe (Radiyallahü Anh) diyorki:
– Babam Ebubekir (Radiyallahü Anh) yanıma geldi:
-”Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in bana öğrettiği duayı işittin mi?” buyurdu.
-O dua da neymiş ? dedim
H.z Ebubekir Efendimizde :
-”Buna H.z İsa (Aleyhisselam) arkadaşlarına öğretirmiş.Birinizin üzerinde dağ kadar borç olsa, bu duayla Allahu Teala’ya dua etse,mutlaka Allahu Teala ona ödetir”

{Allahümme faricel hemmi.Kâşifel ğammi.Mücibe da’vetil muzdarrine.Rahmaned dünya vel âhirati ve rahimehümâ.Ente terhamüni ferhamnirahmeten tüğnini bihâ rahmeti men sivâke}

”Ey sıkıntıyı def eden,darda kalanların duâsını kabul eden, dünyanın ve ahiretin Rahman’ı ve Rahim’i ! Bana Sen merhamet et ki,Senden başkasının merhametine ihtiyaç bırakmasın.”

6-Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Duâ:

* Çocuğu olmayan bir hanım,Allahü Teala’nın {Yâ Musavvir} İsmi Şerifi’ni güneş battıktan sonra 7 gün 21 defa okursa,Allahü Teala’nın izni ile evlat sahibi olması umulur.
* Çocuğu olmayanlar 5 vakit namazdan sonra 1000 defa { Lâ ilahe illallah}deyip de ” Ya Rabbi ! Bana salih bir çocuk ihsan et” diye her gün dua ederse, Allahü Teala nın izni ile evlat sahibi olması umulur.
* Çocuğu olmayan eşler her gün istiğfar etmeye devam ederse,Allaü Teala nın izni ile çocukları olur.

7-Dargınları Barıştırmak İçin Duâ:

Dargınları barıştırmak için aşşağıda zikirlerden biri okunur:
a) 1286 kere { Yâ Gaffür }
b) 200 kere { Yâ Vedüd }
c) 114 kere {Yâ Câmi } okunduktan sonra aşşağıdaki gibi dua edilirse, Allahü Teala nın izni ile en kısa zamanda barışırlar

”Allah’ım ! Aramızı ıslah et; kalplerimizi birleştir ve bizi selamet yollarına ilet! Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur. Bizi görünen ve görünmeyen bütün fenalıklardan uzaklaştır. Allah’ım ! Kulaklarımız, gözlerimiz, kalplerimiz, eşlerimiz ve çoluk çocuğumuz hususunda bize feyiz ve bereket ver. Tövbemizi kabul et. Hakikaten Sen tövbeleri en çok kabul edensin, büyük rahmet sahibisin.Bizi sayısız nimetine kavuşturup, şükredenlerden kıl. Ve şunları bizim üzerimize tamamla.”

8-Diş Ağrısına Karşı Okunacak Dua:

Ağrıyan dişin üzerine şahadet parmağını koyup,aşşağıda zikrolunan Yâsin suresinin 82-83 ayeti kerimesini halis niyetle 7 kere okursa,Allah ın izniyle diş ağrısı kesilir.
{ Bismillahir Rahmânir Rahim. İnnamâ emruhu izâ erâde şey’en en yegule lehü kün feyekün.Fesübhânellezi biyedihi melekütü külli şey’in veileyhi türcaün.}

9-Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua:

Abullah ibni Ömer (Radiyallahü Anh) dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
”Birinizde geçim darlığı olunca,evden çıktığı zaman şöyle demekten sizi alıkoyan nedir (neden bunları söylemiyorsuzunuz) ?

{Allahümmek fini bi halâlike an harâmike ve ağnini bi fadlike ammen sivake}
”Allah’ım, bana helalinden o kadar ver ki,haramına ihtiyacım kalmasın.Ve beni lütfü kereminle Sen’den başkasına muhtaç etme.”

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) söyle buyurdu :
”Her kim (yukarıda zikrolunan) duayı Cuma günü 70 kere okursa,iki Cuma geçmeden Allah onun başkasına muhtaç olmaktan müstağni kılar.”

10-Hafıza Zayıflığına Karşı Okunacak Dua:

Her işittiğini aklında tutmak isteyen kimse,her gün 24 kere aşşağıdaki duayı okur ve buna 40 gün devam ederse hafızası son derece kuvvetlenir:
{Yâ Hayyü,Yâ Kayyüm.Fe lâ yefütühü şey’ün min ilmihi ve lâ yeüdüh}

11-Unutkanlık ve Zihin Kapalılığına Karşı Dualar:

*Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi şu duayı sabah-akşam 7 kere okursa Allah’ın izniyle başarılı olur:
{Ve minellahi’l-iânetü ve’tevfiku ve bi yedihi ezimmetü’t tahkiki.Allahümme ekrimnâ fehmen nebiyyüne ve hıfzal mürseline vel melâiketi’l mukarrabin. }

*Zihni kapalı,çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenci,her sabah suya şu zikirlerden

a) 150 kere { Yâ Alim }
b) 148 kere { Yâ Muhsi }
c) 786 kere Besmele
d) 198 kere { Yâ Allah, Yâ Hayy, Yâ Câmi, Yâ Kâfi }

Bu saydığımız şıklardan birini okuyup 7, 11 veya 21 gün aç karnına içerse,hafızası kuvvetlenir,ezberleme kabiliyeti,öğrenme ve anlayış kabiliyeti artar.

12-İlimde ve İşde Başarılı Olmak için Okuncak Dualar:

* Mesleğinde ilerlemek ve ilim elde etmek isteyen kişi,Allahü Teala’nın {Yâ Aliyyü} İsmi Şerifini günde 110 kere okumaya devam etmelidir.
* Her hayırlı işlerinde birinci olmak isteyen kişi,Allahü Teala’nın {Yâ Evvel} İsmi Şerifini günde 37 kere okumaya devam etmelidir.
* 5 vakit namazdan sonra:

a) 870 kere {Yâ Hayy}
b) 78 kere {Yâ Hakim-Yâ Alim}
c) 37 kere {Yâ Evvel}
d) 57 kere {Yâ Mubdi}

Bu zikirlerin her birini okumaya devam edenlerin ilimde,işde ve her konuda başarılı olur.

13-İmtihanda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar:

* 1 Bardak suya 184 kere {Yâ Mukaddim} İsmi Şerifini okutuktan sonra içmeye devam eden,Allahü Teala’nın izniyle imtihanda başarılı olur.

* İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur:
{Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân}
”Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

* İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur:
{Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli}
”Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır,dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar”

* İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur:
{Keyfe feddalnâ ba’zahüm alâ bâz}
”Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık”

*Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur:
{Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü}
”Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah’ım! Rahmetine sığınırım”

14-İşleri Kötü Gidenin Okuyacağı Dualar:

* İşleri kötü giden bir işçi,tüccar veya iş adamı,her sabah namazından sonra tam bir inanç ve sadakatle{Yâ Bâsıt}
İsmi Şerifini 72 kere tekrar ederse Allahü Teala o insanın işlerini veya geçimini düzeltir.

* Sabah namazından sonra her gün {Yâ Vehhâb} İsmi Şerifini 186 kere tekrar eder sonrada şu duayı eder:
{Yâ Allah.Yâ Rahman.Yâ Rahim.Bi hürmeti men erseltühü rahmeten li’l-âlemin.Allahümme salli alâ Muhammedin
ve alâ âlihi ve sahbih}

15-İş Bulmak için Okunacak Dualar:

İş bulmak için:
a) Zaman zaman 990 kere tekrarlanır:
{Vallahü yü’ti mülkehü men teşâü} ” Allah,mülkünü dilediğine verir” [Bakara,247]
b) Zaman zaman 1150 kere:
{Allahümme mâlike’l-mülki tü’til mülk}”Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım!Sen mülkü dilediğine verirsin”[Âl-i İmran,26]
c) Zaman zaman 813 kere:
{Lehüm dâru’s-selâmi ınde Rabbihim} ”Rableri katında esenlik yurdu(cennet) vardır.”[En’âm,127]

16-İşte Başarılı Olmak için Okunacak Dualar:

* Her gün sabah namazından sonra 300 Besmele,300 kere Salâtü Selâm okumaya devam eden her işte başarılı olur.
* Her gün 585 kere {Yâ Mukit-Yâ Rezzâk} deyipde işine başlayanın kazancı ve başarısı artar.
* Her hangi bir sanatla uğraşan,her gün 336 kere {Yâ Musavvir} zikrine devam ederse,mesleğinde çok başarılı olur.Düşünme ve keşfetme kabiliyeti artar.
* Maddi ve manevi hayırlar elde etmek isteyen isteyen kişi {Yâ Fettâh} İsmi Şerifini günde 489 kere okumaya devam etmelidir.
* Daima yükselmek isteyen kişi Allahü Teala’nın {Yâ Mukaddim} İsmi Şerifini günde 184 kere okumaya devam etmelidir.
* Başladığı işi bitirmek isteyen kişi Allahü Teala’nın {Yâ Sabür} İsmi Şerifini günde 298 kere okumaya devam etmelidir.

17-Karı-Koca Arasındaki Muhabbet İçin Okunacak Dua:

* Karı koca arasındaki muhabbetin artması için Tâ-Hâ suresinin 39. ayeti:
{Ve alkaytü aleyke mehabbeten minni} 41 defa okunursa muhabbet meydana gelir.
* Ayrıca 786 Besmele-i Şerifi suya okunup içirildiğinde de muhabbet hasıl olur.
* Bir kişi eşini çok seviyor ve ondan yeteri kadar ilgi ve karşılık göremiyorsa, bir bardak suya 186 kere ”Besmele”
{Bismillahirrahmanirrahim} okuyup,suya üfler ve o suyu eşine içirirse,Allahü Teala’nın izniyle ona karşı muhabbetini kazanır.

18-Karı-Koca Arasındaki Anlaşmazlıkta Okunacak Dua:

* Duhan suresinin 25. ayetini 21 veya 71 defa aksi olan kadına veya kocaya okunursa,Allahü Teala’nın izniyle uysal olur:
{Kem terakü min cennatin ve u’yün}
* Aile geçimsizliğine karşı 1 Fatiha suresi ile 3 İhlas suresi okunarak sevabı Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in ruhu şerifine hediye edilir.Sonra sabah-akşam 7 kere:
{Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim}
”Allah bana yeter,O’ndan başka hiç bir ilah yoktur,ancak O’na güvendim ve O, büyük arşın Rabbidir.”
duasına devam ederse,mesut bir aile hayatı geçirir.Dünya sıkıntılarından kurtulur,kalb huzuru elde eder.

19-Kocası Öfkelenen Kadının Okuyacağı Dua:

Kadın,kacasının öfkelendiğini gördüğünde 88 kere ”Yâ Halim” İsmi Şerifini okuyup hissettirmeden üzerine üflerse,öfkesi yatışır ve o öfkeden doğacak zararlardan Allah’ın izniyle korunur.

20-Kaybolan Birşey İçin Okunacak Dua:

* Kaybolan malın bulunması için 41 kere ” Duhâ Suresi ” okunursa Allahü Tealanın izniyle bulunur.
* Kaybedilen şeyi bulmak isteyen kişi günde 196 kere ” Yâ Vâcid ” zikrini okumaya devam etmelidir.

21-Kısmetinin Açılması İçin Okunacak Dua:

* Her gün 1306 kere ” Yâ Cebbar,Yâ Ze’l-Celâli Ve’l İkrâm ” zikrine devam edenin rızık ve kısmet kapıları açılır.
* Her gün güneş doğmadan önce 489 kere ” Yâ Fettâh ” zikrine devam edenler,en kısa zamanda muratlarına ererler.

22-Rızıkların Ummadık Taraftan Gelmesi İçin Okunacak Dua:

* Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından da 134 kere ” Yâ Samed ” 101 kere ” Yâ Vâhid ” İsmi Şerifleri okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur,ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez.
* Her kim güneş doğarken,güneşe karşı oyurup 300 defa:
{Bismillahir Rahmânir Rahim} der ve ardından da 300 kere:
{Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyidina Muhammed}
derse,Allahü Teala ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir.

************************************** Duman HoCa

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir