Salaten tüncinanın Havas Terkibi

İstemiş olduğun her türlü dilek için, Salati Tüncina baha biçilmez müessir bir hazinedir.Salati Tüncina yı okumadan önce şu mübarek duayı bir (1) defa okursun.Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zahiru Ya Batınu Ya Mütealü Kavlühül hakku ve lehülmülkü yevme yünfahu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel Hakimül habir.Bu duadan sonra otuz (30) defa Salati Tüncinayı oku. Salati Tüncina budur:Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedinsalatan tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdı lena biha cemial hacati vetütahhiruna biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke aled derecati vetübelliğuna biha aksal ğayati min cemiıl hayrati fil hayati ve badel memat .Salati Tüncinayı otuz (30) defa okuduktan sonra, bir defa şu duayı okursun:Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ya muhavvilel havli vel ahvali havvil hali ilaahsenil hal.Bundan sonra yüzbir (101) defa şu duayı oku:Azemtü aleyküm Ya Abdül basitu ve Ya Abdülveh habü ve Ya Abdülhallaku ve YaAbdürrezzaku ve Ya Abdülmuğni ve Ya Abdülmuğisü eğisüni bi ğavsetin veecibüni bi icabetin ve etıuni bi itaatin venzurini bi nazratin verhamuni bi rahmetinve hassılü muradi ve maksudi bi hürmetin ayatillahil azimi ve esma illahil kadimi vehabibüllahil kerimi ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihiecmeine velhamdü lillahi rabbil aleminBundan sonra Bin (1000) defa Salati Tüncina yı okur ve okuduktan sonra, bir defa şuduayı okursun:Allahümme neccina bi şerefis salati ve afina bi ınayetis salati Allahümme sehhirlimatlubi bi kıraetis salati ve sehhirli maksudi ve bi nuris salati ve bi hürmeti cemiılenbiyai vel mürseline ya kadıyel hacati fi hazihis saati ya dafiul beliyyati ya veliyyülhasanati ya mücibed davati ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi vesahbihi ecmein.

Meleklerin Zikri

“Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

Bu cümle umumi manada meleklerin muhteşem sırlar içeren teSbihatıdır. Melekler bu tesbihatla Allahı cc zikrederler. Adeta sırlı bir dua mesabesindedir bu meleklerin tesbihi…

Havas alimleri bu tesbihattaki sırlara çok önem vermişlerdir ve çeşitli terkibler düzenlenmiştir.

Kur’an-ı Kerim, yerde ve gökte bulunan her şeyin AllAh’ı tesbih ettiğini haber vermekte (Hadid, 57/1); meleklerin de Arş’ın etrafını çevirmiş olarak hamd u sena ile Cenab-ı Hakk’ı tesbih ettiklerini anlatmaktadır. (Zümer, 39/75)

Tesbih; Cenab-ı Hakk’ı tenzih etmek, yani Zatını i’tikad, söz ve amel bakımından şanına layık olmayan her türlü kusurdan yüce tutmaktır. Diğer bir ifade ile, tesbiH, layık olmayanı reddetmek.

Takdis; Layık olanı isbattır. Dolayısıyla, tesbihde bir çeşit takdis, takdisde de tesbih vardıR.

Bu tesbihatın Peygamberimizden a.s bize gelmesine sebeb olan birde menkıbesi vardır. Doğruluğu tartışılabilir, ancak İslami kaynaklar bunu bize aktarmaktadır.

Allah Teala Hz. İbrahim’e sayılmayacak derecede koyun sürüleri ihsan etti. Cebrail a.s., insan suretinde gelerek sordu:”Bu sürüler kimin? Bana bir sürü satAr mısın?”

İbrahim a.s:”Bu sürüler Rabbimindir. Şu anda benim elimde emanet olarak bulunuyor. Bir kere zikredersen, üçte birini; üç kere zikredersen hepsini al, götür!” dedi.

Cebrail a.s: “Subbuhun, kuddusün, RabbünA ve Rabbü’l-melaiketi verruh” dedi.

İbrahim a.s.: “Al hepisini! Senin, al, git!” dedi.

Cebrail a.s.: “Ben insan değil, meleğim, alamam.” dedi.

İbrahim a.s. “Sen meleksen, ben de Halil’im (AllaH’ın dostuyum.). Verdiğimi geri alamam.” dedi.

Nihayet İbrahim a.s. sürülerinin hepsini sattı. Mülk alıp vakfetti. İbrahim a.s, canı, evladı ve malı ile ağır bir imtihan geçirdi. Rabbine büyük bir teslimiyetle ram oldu. Kulluğun mutlak noktasına erişti. Suretten kurtuldu. Halilullah (Allah’ın dostu) oldu.

BU KONUDAKİ RİVAYETLER : 1-Hz. Aişe’den r.a gelen bir rivayet: Resulullah s.a.v. rüku ve secdesinde şöyle derdi: “Subbuhun, kuddusün, Rabbul melaiketihi verruh.” (Ebu Davud, II, 28-35)

2-Yüseyre r.a’dan rivayet edilmiştir. (Yüseyre hicret eden kadınlardan idi dedi ki: Rasulullah s.a.v. bize şöyle buyurdu: “Tesbih, tehlil ve takdisi elden bırakMayınız ve parmaklarınızla tesbihinizi çekiniz. Çünkü onlar da sorguya çekilecekler ve konuşturulacaklardır. Gaflete düşmeyin sonra rahmeti unutursunuz.” (Ebu Davud, Salat: 27)

Tesbih: Sübhanallah demektir. Tehlil: Lailahe illallah demektir. Takdis: “Sübhanel melikil kuddus” veya “Sübbühün, Kuddusun Rabbüna ve Rabbül melaiketi ver ruh”demektir.

Not : Tirmizi; Bu hadis garibtir. Sadece Hani b. Osman’ın rivayetiyle bilmekteyiz. Muhammed b. Rabia, Hani b. Osman’dan rivayet etmiştir.

3-Aişe r.a’dan rivayete göre, şöyle demiştir: Rasulullah s.a.v, rüku yaparken: “Sübbuhun Kuddusun Rabbünave Rabbülmelaiketi verruh” derdi. (İbn Mace, İkametü’s Salat: 20;–Ebu Davud, Salat: 152)

4-Aişe r.a’den rivayet edilmiştir: Peygamber s.a.v’in rüku ve sücudunda “sübbuhun, kuddusun, rabbu’l-melaiketi verruhi Münezzehsin! Mukaddessin! Meleklerle Ruhun rabbisin (Ey Allahım)” derdi. (Müslim, salat 223; Tatbik 11, 75; Ahmed b. Hanbel, VI, 35, 94, 115, 148, 149, 176, 193, 200, 244, 266)

5-Aişe r.a.’dan rivayete göre, şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v), rüku’ ve secdelerinde şöyle dua ederdi:“Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbuna ve Rabbül melaikEti verruh.” (Müslim, Salat: 42; Müsned: 24009) Peygamber Efendimizin s.a.v rüku ve secdede “-Sübbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbulmelaiketi verruh- Ey bütün eksik ve kusurlardan münezzeh bulunan Sübbuh ve bütün üstün vasıfları, kemal, fazilet ve güzellik sıfatlarını Zatında cem eden Kuddüs olan Rabbim; ey meleklerin ve Ruhun Rabbi! Seni tesbih u takdis ederim.” dediği rivayet edilmektedir.

Dolayısıyla, bu tesbihat Peygamberimizin ve İbrahim a.s ve dahi meleklerin ki Cebrail a.s bir söylemi olduğundan mana içeriğide sırlar isTiva ettiğinden, her daim tekrarlanabilecek güzel bir zikirdir.

Bazı kaynaklarda okuduk ki Hanefi mezhebi “Rabbuna” kelimesi olmadan da bir takım rivayetlerin oluştuğundan beşeri bir kelam olma ihtimali göz önüne alınarak namazın ruku ve secdesinde söylenmesini uygun bulmamıştır. Ancak tesbihatta söylenmesin de bir sakınca görülmemiştir.

En iyisini Allah cc bilir.