KALP Gözü içîn Dua

 Sebbeha lillahi ma fiyssemâvâti velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.

Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘alâ külli şey’in kadiyr.

Huvel’evvelu vel’âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey’in ‘aliym.

Huvelleziy halekassemâvâti vel’arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta’melûne basıyr.

Lehu mülküsseâvâti vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce’alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun…………………………………… ….

………………………………………

peşine ise bu duayı baglıyoruz

 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

 

Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm * yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimin * allâhumme innî es’eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel ehadus samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad * elif lâm mîm * allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm * ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm * yâ zel celâli vel ikrâm * yâ erhamer râhimîne, allâhumme innî es’eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ entel vahidul ehadul ferdus samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad, lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * es’eluke bismikel eazzul ecellul ekrem * rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi vel hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

 

 

bu duayı beraber okuyup gunu saatı yoktur ıstedıgınız kadar okuyabılıyorsunuz

 

 

bu duayı okudugunuz zaman

gunluk eksıksız namazlarınızı kıldıgınız zaman

gunluk zıkırlerınızı cektıgınız zaman

gucunuzun yettıgı kadar ıyılık sadaka ıbadetlerınızı yaptıgınız zaman

 

 

allah sıze manevı dunyanın kapılarını acıcak ve görunmeyen seyler gösterıcektır

onun ıznıyle

Vesvese Duası

Vesvese kurtulma duası
Dua 1:
“Allahümmec’al fi kalbi nuren ve fi sem’i nuren ve fi basari nuren ve fevki nuren ve tahti nuren vec’alni nura.”
Manası:
” Allah’ım kalbime kulaklarıma,gözlerime nurundan ihsan eyle,nurunla her tarafımı paklandır.”
Salihinden nakledilen bu dua,şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kurtulmak için bilhassa felak ve Nas surelerini üçer defa okunur ve ardından;
Dua 2:
“Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezgun festeiz billah,innehu hüve’s-semiu’l-alim.”
Manası:“Şayet seni şeytandan 8gelen) bir dürtüş dürtecek olursa,hemen Allah’a sığın.O dur ancak herşeyi işiten ve bilen.(Fussilet.36)

Korunma Duası Cok etkili

 

 Mevlananın Ustası Hz Tirmiziden Koruma Kalkanı (İnsanların ve Şeytanın Şerrinden)

 

Kendisinin sürekli korkutuldunu artık aklını kaybetmek üzere olduğunu aktaran zat Ebü bin Abbasa Hz Mevlananın hocası Hz Tirmizi bu duayı öğreterek onu bu dertten kurtardı ve ”Öğrettiğim bu duayı herkese öğret ki kıtamıza cin değil şeytan bile yaklaşamasın.”

 

 

Dua:

Ve kâle elûguz ibnulkiyye Vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).

Ve kul rabbi edhılnî ve ulkiye bin muhammed elûguz mudhale sıdkın ve ahricnî ve ulkiye bin muhammed elûguz muhrace sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrân.

Kâle elûguz ibnulkiyye eûzu bi rabbin nas ve felak.

Melikin nâs, İlâhin nâs, Min şerril vesvâsil hannâs

Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs

Minel cinneti ven nâs ve Min şerri mâ halak Ve min şerri gâsikın izâ vekab Ve min şerrin neffâsâti fîl ukadi. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

 

Meali:

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

De ki: “Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”

Dedi ki: “Ben, insanların ve Felâk’ın Rabbine sığınırım.”

İnsanların melikine (mâlikine). İnsanların İlâhı’na (sığınırım). Gizlice, sinsi sinsi vesveseler verenin şerrinden.

Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.

İnsanlardan ve cinlerden ve Yarattıklarının şerrinden. Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.

 

 

Secdede Hųşu Yakalamak

 Secdede edeilen dualar çok makbuldür.

 

1- Secde anında, eski günahları hatırlayıp özür dilediğinde kabul edileceğine inanmak

.2- Secde anında 1400 küsür öncesine giderek Peygamberin arkasında namaz kılıyormuş gibihissederek.- ……

3- Secde anında, Allah’tan şöyle bir ses işiterek; ‘Nasıl namaz kıldığına bakıyorum!’

4- Secde eylemini namaz dışında da yaparak. Şükür secdesi gibi. Özellikle de gece kalkarak.

5- Sahabelerin ve bir, iki nesil sonrakilerin secde anlayışlarını dikkate alarak.

6- Secde anında ağlamaya çalışarak. (Allah için )

7- Secde anında ölümü düşünmeye çalışarak.

8- Kafamızı kaldırdığımızda- ölüm meleğiyle karşılaşacağımı- zı hissederek

9- Yapılacak dua, bağışlanma ve isteklerin kabul edileceği tek şartın secde olduğuna şartlanarak

10- Secdeyi uzattığımız oranda Allah’a yaklaştığımızı hissederek.

11- Secdeyi en iyi şekilde değerlendirenin-cennetteki en güzel köşke oturacağını hissederek

Bekarlar için Dua

 Evlenmek isteyen kişiler yada anne-babaları çocukları için aşağıdaki duaları okurlar ve buna 21 gün devam ederler ise Allah’ın izni ike kısmetleri açılır.

 

Çocuğunun üzerine niyet  ederek:

Tâhâ suresinin ilk 12 ayetini 21 kere okuyup üflerse, Allah’u Teala’nın izniyle en kısa zamanda evlenip hayırlı bir yuva kurar.

 

Duanın yapılış usulü şöyledir: “Kişi önce boy abdesti alır ve ikişer rekattan 6 rekat namaz kılar. Sonra Tâhâ suresinin ilk on iki ayetini 21 kere okur. Ardından üç kez Salavat getirir sonra dileğini söyler. Daha sonra yedi gün boyunca her vakit namazından sonra bu oniki ayeti 21 kere okur ve dileğini tekrarlar.”

 

Bu kılınan 6 rekat bir kereye mahsustur. Bu işlem 7 gün tekrarlandıktan sonra en az 3 ay beklenir ve sonra aynıyla tekrarlanır.

 

Allah’tan hayırlısını isteyiniz.

Bekarlıktan kurtulmak için Duhan suresinin 54. ayeti 1136 kere okunur ve zaman zaman tekrarlanır.

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

 

Kezâlik(kezâlike), ve zevvecnâhum bi hûrin în(înin).

“İşte, böyle. Ve onları, iri gözlü huriler ile evlendiririz.”

Bir Malın satılması için Dua

 Herhangi bir ev yada mülkün satılması için sabah namazından sonra selam verir vermez 7 defa “Elem neşrah leke ”  suresini bir miktar suya okuyun ve suyu  kabta birikitirin, 7 gün aynı şekilde sabah namazından hemen sonra yani selam verdikten  ” “Allahümme ente`s-selam ve minke`s-selam tebarekte ve tealeyte yel ze`l-celali ve`l-ikram. ” demeden önce okunur. her gün okunan su biriktirilir.Bulunduğunuz yerde deniz yada akarsu var ise oraya dökülür.

 

Okunacak sure:

 

Bismillahirrahmanirrahim,

 

1. Elemneşrahleke sadrek

2. Ve vedağna anke vizrek

3. Ellezi engada zahrek

4. Ve refağna leke zikrek

5. Feinne meal usri yüsra

6. Inne meal üsri yüsra

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

Erkekliği Bağli olan için Dua

 Erkekliği bağlı olan birini bu rahatsızlıktan kurtarmak için;Temiz bir kap içine (101) defa aşağıdaki ayetler okunur.

 

“İnnâ fetahnâ leke fethan mübinâ” ” Ve fütihati’s-semâu fe kânet ebvâbâ ” “Fakyilû külle firkın ke’t-tavdil azim.”

 

Ayatleri ilki fetih suresi1.,İkincisi Nebe suresi 19 ncu ayet.Üçüncüsü ise Şura 63 ncü ayettir.Ancak  Şuara 63.ayetin başındaki kelime burada yazıldığı gibi “fakyilû” değil.”fenfelaka fekâne küllü fırkın kettavdilazim” şeklindedir.

 

Bu ayetler,bir miktar suya okunup bu sudan bağlı kişiye içirilirse Allah’ın izni ile derhal bağı çözülür.(K.Havas,s.57)

Hoşlanmadığın Rüya Görüldüğünde okunacak dua

 Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur;”biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğü zaman,bilsin ki o,şeytandır.

 

(Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim) diyerek onun şerinden Allah’a sığınsın.Kimseye söylemesin.O zaman o rüya kendisine zarar vermez.

 

“Ayrıca 1 fatiha suresi 11 İhlas suresi ve hüvallahillezi suresini okuyup.Allahım gördüğüm rüyanın şerrinden sana sığınırım,gördüğüm bu rüyayı hayra çevir” diye dua ederse o rüya kendisine zarar vermez.

Büyü Boz Dua

 Bir miktar yemek tuzuna;

 

41 Defa VEDDUHA suresi

17 AYETEL KÜRSİ suresi

70 İHLAS Suresi

Okunup nefes edilir.Bu tuzu ev halkının yediği yemeklere konulur.Böylece aileye yapılan büyü bozulur.Fenalıklar müsibetler kalkar.

 

Bu İşleme 3 defa devam edilirse çok daha faydalı olur.